ArchLinux 库里有 MariaDb,所以用 MariaDB 来代替 MySql。

安装 MariaDB

 • 安装 MariaDb 和其客户端工具

  1
  sudo pacman -S mariadb mariadb-clients
 • 初始化

  1
  sudo mysql_install_db --user=mysql --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql

配置

 • 启动 MariaDB

  1
  sudo systemctl start mysqld
 • 为 root 用户设置一新密码

  1
  mysqladmin -u root password '71017'
 • 登录 MariaDb

  1
  mysql -uroot -p71017
 • 开机自动启动 MariaDb

  1
  sudo systemctl enable mysqld